วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

วิชา ปืนพก ๘๖

๒๔๙. ปืนพก ๘๖ จัดเป็นอาวุธประจำกาย ที่มีน้ำหนักเบา ใช้ง่าย คล่องตัว มีกว้างปากลำกล้องเท่าไร
ก. ๑๑ มม. ข. ๙ มม.
ค. ๖ มม. ง. ๔๕ นิ้ว
๒๕๐. ปืนพก ๘๖ ทำการยิงเป็นกึ่งอัตโนมัติ หรือยิงทีละนัด โดยผู้ใช้อาวุธเมื่อเหนี่ยวไกปืนแล้วต้องปล่อยไกเสียก่อนจึงยิงกระสุนนัดต่อไปได้ ป้อนกระสุนด้วยอะไร
ก. สายกระสุน ข. ซองกระสุน
ค. ด้วยมือ ง. คลิ๊ปกระสุน
๒๕๑. ปืนพก ๘๖ ทำการยิงเป็นกึ่งอัตโนมัติ เป็นอาวุธประจำกายของพลยิงอาวุธประจำหน่วย
ป้อนกระสุนด้วยซองกระสุนซึ่งบรรจุได้ กี่นัด
ก. ๑๐ นัด ข. ๙ นัด
ค. ๗ นัด ง. ๑๕
๒๕๒. เป้าที่ใช้ทำการยิงปืนพก มี เป้าหุ่นคนที่เรียกว่า เป้าหุ่น ข คือ เป้าอะไร
ก. นอน ข. นั่ง
ค. ยืน ง. ไม่มีข้อถูก
๒๕๓. ปืนพก ๘๖ ที่ศึกษาในชั้นปีที่ ๔ เพื่อทำการฝึกการใช้อาวุธประจำกายในชั้นปีที่ ๕ ซึ่งมีอยู่หลายแบบ ปืนพก ๘๖ มีกี่ แบบ
ก. ๔ แบบ ข. ๓ แบบ
ค. ๒ แบบ ง. ๑ แบบ
๒๕๔. ข้อที่แตกต่างกันของปืนพก ๘๖ ทั้ง ๒ แบบคือแบบเก่า และแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้คล่องตัวในการใช้งาน มีกี่ประการ
ก. ๓ ประการ ข. ๔ ประการ
ค. ๕ ประการ ง. ๖ ประการ
๒๕๕. ปืนพก ๘๖ เป็นอาวุธประจำกายและใช้ป้องกันตัวในระยะใกล้ และป้องกันตัวพลยิงอาวุธประจำหน่วย ทำงานด้วยอะไร
ก. ด้วยแก๊ส ข.ด้วยการถอยหลังของส่วนเคลื่อนที่
ค. ด้วยการสะท้อนถอยหลังของลำกล้อง ง. ด้วยลูกเลื่อน
๒๕๖. ปืนพก ๘๖ ป้อนกระสุนด้วยซองกระสุน ทำการยิงกึ่งอัตโนมัติ มีระยะยิงหวังผลในระยะใกล้
มีระยะยิงไกลสุดเท่าไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร ข. ๑,๕๐๐ เมตร
ค. ๒,๐๐๐ เมตร ง. ๒,๕๐๐ เมตร
๒๕๗. ปืนพก ๘๖ ป้อนกระสุนด้วยซองกระสุน ทำการยิงกึ่งอัตโนมัติ หรือยิงทีละนัด
มีระยะยิงหวังผลเท่าไร
ก. ๑๐๐ เมตร ข. ๘๐ เมตร
ค. ๕๐ เมตร ง. ๑๕ เมตร
๒๕๘. ปืนพก ๘๖ เป็นเป็นอาวุธที่มีขนาดน้ำหนักเบา สำหรับป้องกันตัวของพลยิงอาวุธประจำหน่วยต่างๆ ปืนพก ๘๖ เป็นอาวุธประจำกายของตำแหน่งอะไร
ก. พลยิง ค. เอ็ม ๒๐๓ ข. พลยิงผู้ช่วย ค.๘๑
ค. พลยิงผู้ช่วย ปก.เอ็ม ๖๐ ง. พลยิง ปก.เอ็ม ๖๐
๒๕๙. ปืนพก ๘๖ สามารถบรรจุกระสุนได้ ๗ นัด มีน้ำหนักตัวปืนบรรจุกระสุนเต็มซอง หนักเท่าไร
ก. ๒.๕ กก. ข. ๒.๔๓๗ ปอนด์
ค. ๑.๘ กก. ง. ๓.๔๓๗ ปอนด์
๒๖๐. ปืนพก ๘๖ มีระยะยิงหวังผลในระยะใกล้และใช้ท่ายืนยิงเป็นหลัก และท่ายิงทำนองรบเท่าที่จำเป็นในการต่อสู้ป้องกันตัวมีกระสุนอยู่ กี่ชนิด
ก. ๔ ชนิด ข. ๕ ชนิด
ค. ๖ ชนิด ง. ๗ ชนิด
๒๖๑. ปืนพก ๘๖ ในจำนวนกระสุนที่ใช้ยิง มีอยู่หลายชนิด มีกระสุนอยู่ชนิดหนึ่งของปืนพก ๘๖ คือชื่ออะไร
ก. ลูกปราย ข. ระเบิดเจาะเกราะ
ค. สังหาร ง. ส่องแสง
๒๖๒. ชื่อกระสุนของปืนพก ๘๖ที่ใช้ทำการยิงต่อสู้ป้องกันตัว ชื่อต่อไปนี้ ข้อใดผิด
ก. ธรรมดา ข. ส่องวิถี
ค. ส่องแสง ง. ซ้อมรบ
๒๖๓. ปืนพก ๘๖ มีอัตราการยิงสูงสุดไม่หวังผลต่อเป้าหมายที่ทำการยิง มีอัตราการยิงสูงสุดเท่าไร
ก. ๑๕–๑๘ นัด/นาที ข. ๑๒–๑๕ นัด/นาที
ค. ๒๑–๒๘ นัด/นาที ง. ๑๘–๒๑ นัด/นาที
๒๖๔. ปืนพก ๘๖ มีอัตราการยิงต่อเนื่องที่ยิงแล้วลำกล้องไม่ร้อนและหวังผลต่อเป้าหมายที่ทำการยิงในระยะใกล้ มีอัตราการยิงต่อเนื่อง เท่าไร
ก. ๕ นัด/นาที ข. ๑๐ นัด/นาที
ค. ๑๒-๑๕ นัด/นาที ง. ๙ นัด/นาที
๒๖๕. ปืนพก ๘๖ ถอดประกอบเพื่อทำความสะอาดในหน้าที่ของผู้ใช้อาวุธและหน้าที่ของช่างอาวุธประจำหน่วย ได้กี่ชิ้นส่วน
ก. ๕ ชิ้นส่วน ข. ๖ ชิ้นส่วน
ค. ๔ ชิ้นส่วน ง. ๙ ชิ้นส่วน
๒๖๖. ปืนพก ๘๖ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทั้งผู้ใช้และไม่ได้ใช้ มีการตรวจระบบนิรภัยปืนอยู่ ๔ประการ มีชื่อการตรวจระบบนิรภัยปืนพก ๘๖ อยู่ประการหนึ่งคืออะไร
ก. ห้ามนกปืน ข. ห้ามนกปืนช่วย
ค. ห้ามไกช่วย ง. เหล็กปลดห้ามไก
๒๖๗. เป้า ปืนพก ที่ทำการฝึกยิงมีทั้งแบบเป้าหุ่นคนและเป้าปืนพกบันทึกผล แบบเป้าหุ่นคนมี ๓ ชนิด เป้ายิงบันทึกผลที่มีแต้ม ๕,๖,๗,๘ วงดำ ๙,๑๐,๑๐X คือเป้าชนิดใด
ก. ปพ. ก ข. ปพ. ข
ค. ปพ. ค ง. ปพ. ง
๒๖๘. ปืนพก ๘๖ มีการทำงานของเครื่องกลไกอยู่ ๘ ขั้นตอน ซึ่งทำงานเหมือนระบบปืนเล็กยาว มีชื่อที่ถูกต้องอยู่ขั้นตอนหนึ่ง คือชื่ออะไร
ก. ถอดกลอน ข. ขึ้นกลอน
ค. ปลดกลอน ง. ปลดลงกลอน

๒๖๙. ปืนพก ๘๖ แบบ ๑๙๑๑ A๑ เป็นแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งาน มีความแตกต่างจากปืนพก ๘๖ แบบ๑๙๑๑ อย่างไร
ก. มีลำกล้องยาวกว่า ข. มีด้ามปืนใหญ่กว่า
ค. มีหางห้ามไกช่วยยาวกว่า ง. ทำการยิงแม่นยำกว่า
๒๗๐. การตรวจสอบเครื่องนิรภัยของปืนพกมีอยู่หลายวิธี ผู้ใช้ต้องตรวจสอบปืนพกก่อนใช้งาน เครื่องนิรภัยของปืนพก ๘๖ มีอะไรบ้าง
ก. ห้ามไก ข. ห้ามไกช่วย
ค. การขึ้นนกขั้นที่ ๑(ครึ่งเดียว) ง. ถูกทุกข้อ
๒๗๑. การฝึกใช้ปืนพก ๘๖ มีขั้นตอนการฝึกอยู่ ๙ ขั้นตอน ขั้นตอนการ “เลิกบรรจุ” สิ่งที่ต้องทำลำดับแรกคืออะไร
ก. ห้ามไก ข. ปลดซองกระสุน
ค. เปิดรังเพลิง ง. วางปืน
๒๗๒. การใช้ปืนพกก่อนใช้ต้องตรวจสอบระบบนิรภัยก่อน ถ้าปืนพก ๘๖ ตรวจพบว่าเครื่องนิรภัยไม่อยู่ในสภาพปกติ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. รายงานให้นายสิบช่างอาวุธทราบทันที ข. รายงานต่อ ผบ. หมวด ทราบทันที่
ค. รายงานต่อ ผบ. ร้อย ทราบทันที ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.
๒๗๓. กระสุนปืนพก ๘๖ มีอยู่หลายชนิด มีอยู่ชนิดหนึ่งชื่อว่ากระสุนลูกปราย มีประโยชน์ในการใช้อย่างไร
ก. ใช้ฝึกยิง ข. ใช้ยิงข้าศึก
ค. ใช้ในการล่าสัตว์ ง. ไม่มีข้อถูก
๒๗๔. กระสุนของอาวุธประจำกาย มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งานและมีแถบสีที่หัวกระสุนเพื่อบอกชนิดกระสุนให้เหมาะแก่การใช้งาน กระสุนปืนพก ที่มีแถบสีแดงที่หัวกระสุน ชื่อว่าอะไร
ก. กระสุนจริง ข.กระสุนลูกปราย
ค. กระสุนซ้อมรบ ง. กระสุนส่องวิถี
๒๗๕. ปืนพก ๘๖ มีน้ำหนัก ๑.๑๐๓ กก. ตัวซองกระสุนบรรจุกระสุนเต็มซอง หนักเท่าไร
ก. ๐.๐๕๐๑ กก. ข. ๒.๔๓๗ ปอนด์
ค. ๐.๒๑๗๘ กก. ง. ไม่มีข้อถูก
๒๗๖. ท่ายิงของปืนเล็กยาวปกติมี ๕ ท่ายิง ท่ายิงปืนพกปกติ มีกี่ท่ายิง
ก. ท่ายิงเดียว ข. ๒ ท่ายิง
ค. ๓ ท่ายิง ง. ๔ ท่ายิง


๒๗๗. ท่ายิงปืนพก ๘๖ เพื่อฝึกไว้ใช้ป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธประจำกายท่ายิงตามทำนองรบของปืนพก ๘๖
มีกี่ท่ายิง
ก. ๓ ท่ายิง ข. ๒ ท่ายิง
ค. ท่ายิงเดียว ง. ไม่มีข้อถูก
๒๗๘. ปืนพก ๘๖ กองทัพได้นำมาใช้ประจำการ เป็นอาวุธประจำกายของพลรบ ที่มีตำแหน่งพลยิงอาวุธประจำหน่วย มีความยาวทั้งกระบอก เท่าไร
ก. ๒๑๑.๕๐ มม. ข. ๑๒๘ มม.
ค. ๒๑๕.๕๐ มม. ง. ๒๑๗.๕๐ มม.
๒๗๙. ปืนพก ๘๖ จัดเป็นอาวุธประจำกาย ภายในลำกล้องมีเกลียวเวียนซ้าย จำนวนเกลียวภายในลำกล้องมีเกลียวเวียนซ้ายกี่เกลียว
ก. ๔ เกลียว ข. ๖ เกลียว
ค. ๘ เกลียว ง.ไม่มีข้อถูก
๒๘๐. การใช้ศูนย์ทำการเล็งเป้าหมาย ปืนพก ๘๖ มีวิธีการเล็งปืนใน การจัดศูนย์พอดี อย่างไร
ก. ให้ยอดศูนย์หน้าเล็งกึ่งกลางเป้าหมาย
ข. ให้ยอดศูนย์หน้าอยู่กึ่งกลางศูนย์บากรูปตัวยู
ค. ให้ยอดศูนย์หน้าอยู่กึ่งกลางรูวงกลมศูนย์หลัง
ง. ข้อ ค. ถูก
Google