วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 2

ท่าซ้ายหัน
๑. คำบอก “ซ้าย – หัน” (คำบอกแบ่ง)
๒. การปฏิบัติ ท่านี้แบ่งออกเป็นสองจังหวะดังต่อไปนี้ คือ
จังหวะหนึ่ง เมื่อได้ยินคำบอก “ซ้าย – หัน” ให้เปิดปลายเท้าซ้ายให้สูงขึ้นจากพื้นเล็กน้อย
โดยพยายามกดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางซ้ายจนได้ ๙๐ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้าซ้าย
เป็นจุดหมุน ในขณะเดียวกันนั้นให้ใช้ปลายเท้าขวากดแน่นไว้กับพื้นเพื่อช่วยให้มีการทรงตัวที่ดีในระหว่าง
หมุนตัว แล้วเปิดส้นเท้าหมุนตามไปด้วย โดยพยายามกดปลายเท้าไว้ ณ ที่เดิมในลักษณะให้ขาเหยียดตึง
ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรงของลำตัว และการวางมือทั้งสองให้อยู่ในลักษณะ
ของท่าตรงตลอดเวลาด้วย เมื่อหมุนตัวไปได้ที่แล้วจะต้องอยู่ในท่ายืนที่วางน้ำหนักตัวทั้งหมดไว้บนเท้าซ้าย
ขาขวาเหยียดตึงไปทางด้านหลังทางขวาส้นเท้าเปิดและบิดออกไปทางด้านนอกของลำตัว
จังหวะสอง ชักเท้าขวามาชิดกับเท้าซ้าย เพื่อยืนในลักษณะของท่าตรงอย่างรวดเร็ว
และแข็งแรง
...................................
ท่าเคารพ
ท่าเคารพสามารถใช้แสดงความเคารพได้ทั้งขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
คือ ท่าแลขวา แลซ้าย และท่าวันทยหัตถ์
ท่าแลขวาแลซ้าย ท่าแลขวาแลซ้ายเป็นท่าแสดงความเคารพได้ทั้งขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่โดยปฏิบัติจากท่าตรง ในโอกาสเมื่อไม่สวมหมวก
๑. คำบอก “แลขวา (แลซ้าย) – ทำ” และ “แล – ตรง” (คำบอกแบ่ง)
๒. การปฏิบัติ เมื่อได้ยินคำบอก “แลขวา (แลซ้าย) – ทำ” ให้สะบัดหน้าไปทางขวา (ทางซ้าย)
ประมาณกึ่งขวา (กึ่งซ้าย) อย่างแข็งแรง ร่างกายส่วนอื่นๆ ยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรง เมื่อได้ยินคำบอก
“แล – ตรง” ให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรงตามเดิม ร่างกายส่วนอื่นๆ ยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรง
ท่าวันทยหัตถ์ สามารถใช้แสดงความเคารพได้ทั้งขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ เมื่อสวมหมวก ประกอบด้วย
ท่าตรงหน้าวันทยหัตถ์ ท่าทางขวาวันทยหัตถ์ และท่าทางซ้ายวันทยหัตถ์
๑. คำบอก (คำบอกรวด)
ท่าตรงหน้าวันทยหัตถ์ ใช้คำบอก “วันทยหัตถ์” หรือ “ตรงหน้าวันทยหัตถ์”
ท่าทางขวาวันทยหัตถ์ ใช้คำบอก “ทางขวา, วันทยหัตถ์”
ท่าทางซ้ายวันทยหัตถ์ ใช้คำบอก “ทางซ้าย, วันทยหัตถ์”
เมื่อต้องการให้เลิกแสดงความเคารพ ใช้คำบอก “มือลง”
๒. การปฏิบัติ
เมื่อได้ยินคำบอก “วันทยหัตถ์” หรือ “ตรงหน้า, วันทยหัตถ์” ให้ยกมือขวาขึ้นอย่าง
รวดเร็วและแข็งแรง พร้อมกับงอแขนท่านล่างเข้ามาหาลำตัว ฝ่ามือเหยียดตรงไปตามแนวแขนท่อนล่าง
นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและข้อมือไม่หัก โดยนำปลายนิ้วชี้ไปแตะตรงขอบล่างของหมวกประมาณเหนือ
แนวหางตา หรือขอบล่างของกะบังหมวกทางด้านขวา หรือที่ขอบปีกหมวกทางด้านขวาประมาณเหนือ
แนวหางตาขวา (หมวกทรงกลมพับปีกของทหารหญิง) โดยให้เปิดฝ่ามือขึ้นประมาณ ๓๐ องศา แขนขวา
ท่อนบนให้เหยียดยื่นออกไปทางด้านข้างเสมอแนวไหล่ แต่ให้เฉียงไปข้างหน้าเล็กน้อย ร่างกายส่วนอื่น
ต้องไม่เสียลักษณะของท่าตรง สายตามองตรงไปข้างหน้าในแนวระดับ
เมื่อได้ยินคำบอก “ทางขวา (ทางซ้าย) วันทยหัตถ์” ให้ยอกมือขวาขึ้นทำท่าวันทยหัตถ์
อย่างรวดเร็วและแข็งแรง ในลักษณะเดียวกับท่าตรงหน้าวันทยหัตถ์ทุกประการ พร้อมทั้งสะบัดหน้าไป
ทางขวา (ทางซ้าย) ในลักษณะเช่นเดียวกับ แลขวา, แลซ้าย โดยไม่ต้องเอียงลำตัวหรือแขนไปทางด้านขวา
เมื่อต้องการให้เลิกแสดงความเคารพ ในทุกท่าวันทยหัตถ์ให้ใช้คำบอก “มือลง” เมื่อได้ยิน
คำบอก “มือลง” ให้ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง ถ้าปฏิบัติจากท่าทางขวา
(ทางซ้าย) วันทยหัตถ์ ให้สะบัดหน้ากลับมาในทิศทางตรงหน้า พร้อมกับการลดมือขวาลง
ท่าวันทยหัตถ์นี้ถ้ามีความจำเป็นจะกระทำจากท่านั่งก็ได้ เช่นนั่งอยู่ในรถ ขณะขับขี่
จักรยานยนต์ ฯลฯ เป็นต้น
การแสดงความเคารพทางขวา (ทางซ้าย) ไม่ว่าจะเป็นท่าแลขวาแลซ้าย หรือท่าวันทยหัตถ์
ก็ตาม ให้เริ่มแสดงความเคารพในระยะห่างระหว่างผู้แสดงความเคารพประมาณ ๓ ก้าว และเลิกแสดง
ความเคารพเมื่อผู้รับการเคารพผ่านพ้นผู้แสดงการเคารพไปแล้วประมาณ ๒ ก้าว โดยสายตาผู้แสดงการ
เคารพสบตาผู้รับการเคารพตลอดเวลาด้วยการหันหน้าตามจนกว่าจะเลิกแสดงความเคารพ จึงสะบัดหน้า
กลับมาอยู่ในท่าตรงตามเดิมไม่ใช่ใช้การชำเลืองสายตา
ในกรณีที่ผู้รับการเคารพไม่ได้เคลื่อนที่มาจนถึงตรงหน้า หรือผ่านหน้าผู้แสดงความเคารพ
ก็ให้ผู้แสดงความเคารพเลิกแสดงความเคารพ หลังจากผู้รับการเคารพตอบรับการเคารพเรียบร้อยแล้ว
หรือในจังหวะอันควร ทั้งนี้ผู้แสดงความเคารพจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้เลิกแสดงความเคารพก่อนผู้รับ
การเคารพเลิกตอบรับการเคารพ
การแสดงความเคารพเมื่อเคลื่อนที่
การแสดงความเคารพกระทำได้ทั้งท่าวันทยหัตถ์และท่าแลขวา แลซ้าย ให้เหมาะสมในการใช้
แต่ละท่าเมื่อเคลื่อนที่ เมื่อเดินสวนกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ การแสดงความเคารพนี้จะใช้เฉพาะเมื่อปฏิบัติ
ตามลำพัง โดยในการแสดงความเคารพเมื่อเดินสวนทางกันกับผู้บังคับบัญชาและเดินสวนทางกันกับ
ผู้ใหญ่
เมื่อเดินสวนกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ชั้นนายพล เมื่อผู้แสดงความเคารพเดินไปถึง
ในระยะห่างจากผู้รับการเคารพประมาณ ๕ ก้าว ให้ก้าวเท้าซ้าย (ขวา) ไปข้างหน้าประมาณครึ่งก้าว
พร้อมกับบิดปลายเท้าให้ชี้ไปทางทิศทางที่ผู้รับการเคารพจะเคลื่อนที่ผ่านมา แล้วให้ยืนอยู่ในลักษณะ
ท่าตรง ทำท่าทางขวาหรือทางซ้ายวันทยหัตถ์ ไปยังผู้รับการเคารพ โดยเริ่มแสดงความเคารพก่อนที่ผู้รับ
การเคารพจะมาถึง ประมาณ ๓ ก้าว สายตามองสบตาผู้รับการเคารพ และหันหน้ามองตามผู้รับ
การเคารพไปจนกว่าผู้รับการเคารพจะเคลื่อนที่ผ่านหน้าผู้แสดงการเคารพไปประมาณ ๒ ก้าว จึงสะบัด
หน้ากลับมาอยู่ในท่าแลตรงพร้อมกับลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง ต่อจากนั้น
จึงหันตามทิศทางทางเดินเดิม และทำท่าเดินตามปกติต่อไป กรณีมิได้สวมหมวก นายทหารสัญญาบัตร
ใช้ท่าก้มศีรษะ นายทหารชั้นประทวนทำท่าแลขวา (แลซ้าย)
เมื่อเดินสวนกับผู้ใหญ่ เมื่อผู้แสดงการเคารพเดินไปถึงระยะห่างจากผู้รับการเคารพประมาณ
๓ ก้าว ให้ผู้แสดงการเคารพทำท่าทางขวา (ทางซ้าย) วันทยหัตถ์ไปยังผู้รับการเคารพ โดยแขนซ้าย
เหยียดตึงอยู่ข้างลำตัวในลักษณะมือซ้ายไม่แตะตะเข็บกางเกง สายตามองสบตาผู้รับการเคารพ
ไปจนกว่าตนเองจะเดินผ่านผู้รับการเคารพไปแล้ว ๒ ก้าว จึงเลิกแสดงความเคารพแล้วทำท่าเดินตามปกติ
ต่อไป กรณีมิได้สวมหมวก นายทหารสัญญาบัตรใช้ท่าก้มศีรษะเฉียงไปยังผู้รับการเคารพ ก่อนถึง ๓ ก้าว
นายทหารชั้นประทวนทำท่าแลขวา (แลซ้าย)
คำแนะนำทั่วไปสำหรับการแสดงความเคารพ
การแสดงความเคารพเมื่อเคลื่อนที่ในขณะที่ไม่ได้สวมหมวก หรือสวมหมวกแต่ไม่สามารถแสดง
ความเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ได้ ให้ใช้การแสดงความเคารพด้วยท่าแลขวา แลซ้าย
การแสดงความเคารพเมื่อเคลื่อนที่ในขณะขับขี่ยานพาหนะ ถ้าอยู่ในสถานการณ์คับขัน เช่น
การจราจรคับคั่ง ผ่านทางแยก หรือขณะเลี้ยวเปลี่ยนทิศทาง เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ไม่ต้องแสดงการเคารพ
อย่างไรก็ตามถ้าอยู่ในสภาวะที่พอแสดงความเคารพได้ สมควรแสดงความเคารพแม้แต่จะเป็นช่วงระยะสั้นๆ
ก็ตาม
การแสดงความเคารพด้วยท่าก้มศีรษะ หรือคำนับให้กระทำได้เฉพาะนายทหารชั้นสัญญาบัตร
เมื่อไม่สวมหมวกเท่านั้น โดยก้มศีรษะแต่พองาม (ประมาณ ๑๕ องศา)
Google